Microsoft xác nhận, họ đã ngừng bán thiết bị đeo tay Microsoft Band 2 trên cửa hàng (Microsoft Store). Thiết bị này cũng được xóa liên kết liên quan ra khỏi trang web Microsoft Store! Microsoft cũng nói rằng:Công ty đã bán các thiết bị Microsoft Band 2 đang trong tình trạng tồn kho, và sẽ không

Read More